بـلبـلێ دلـشاد .. سەعـید گـابـارى 1956 ـ 2020

بـلبـلێ دلـشاد .. سەعـید گـابـارى 1956 ـ 2020